Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzatok Részeletesen

Adatvédelemi Szabályzat Csepregi Árpád.pdf

Adatvédelemi Szabályzat D5H.pdf

Adatvédelemi Szabályzat GY2004.pdf

Adatvédelemi Szabályzat K5H.pdf

Adatvédelemi Szabályzat LKGY.pdf

Adatvédelemi Szabályzat LSERT.pdf

Adatvédelemi Szabályzat RAG.pdf

Adatvédelmi Szabályzat Csepregi Attila.pdf

Cookie (süti) kezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató weboldalunkhoz

Adatvédelmi nyilatkozat Önéletrajz beküldéshez

Adatvédelmi tájékoztató weboldalunkhoz

 

 

Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

Az alábbi Adatkezelési tájékoztató célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

A Lajoskomáromi Agár Cégcsoport adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

·         2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

·         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

·         2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·         2000.évi C. törvény a számvitelről  

·         általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

·         2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

·         1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

·         1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

·         1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

·         2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

·         2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról

·         a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”)

·         89/2004 (V.15.) FVM rendelet 19-24 §; 31 § a növényvédő szerekről

·         2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer biztonságról

·         59/2008 (IV.29) FVM rendelet a nitrát érzékenység elleni védelemről

·         1307/2013/EV rendelet I. sz. melléklete

·         1305/2013/EV 21.cikk (1) a,b ill. 28-31. ill. 33-34. cikkek a támogatásokról

·         Tanács 2008/120/EK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról

·         A Tanács 2008. július 15-i 2008/71/EK irányelve a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról 3., 4. ,5. cikk

·         A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet, különös tekintettel a 2. számú melléklet

·         119/2007. (X.18.) FVM rendelet 10.§ (4) a tartási helyek, tenyészetek és ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

·         A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI.18.) FVM rendelet 3.§, 7.-9.§, 17.§, 21.§, 26.§

 

 

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

 

e-mail cím: www.lajosiagrar.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Veréb-Gáspár Katalin
Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail-címen érhető el: gasparkatalin83@citromail.hu

 

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelőre és az adatfeldolgozókra mindenkor betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

 

                                 

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:

 

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

 

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez.

 

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

 

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe, amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

 


Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

 

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

 


A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor:

 

a.) Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolat felvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott. 

 

 

 

b.) Vegyes

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

 

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra.


Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint

A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a weboldalunk hosztolása, eszközök telepítése.

 

 

Kapcsolatfelvétel a Lajoskomáromi Agár Cégcsoporttal:

 

Amennyiben megkereséssel kíván fordulni a Lajokomáromi Agrár Cégcsoport.-hoz, úgy azt a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. A Cégcsoport minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok

Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)Az érintett természetes személy jogai

 

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül:

 

- e-mailen: mgszov1@gyozelem.hu

 - postai úton: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.

 

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

·         Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

 

·         Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

 

·         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

·         Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

 

·         Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 

·         Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Cégcsoport a felelősséget kizárja.

 

·         Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

 

·         Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti.

 

·         Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: 
http://naih.huAdatbiztonság

 

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport, a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport az adatkezelés során megőrzi

 - titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.Az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

 

Általános tájékoztatás a sütikről

1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

 

2.  A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

3.  A sütik fajtái:

3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

 

5. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

        az látogató által használt IP cím,

        a böngésző típusa,

        a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

        látogatás időpontja,

        a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

·         kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

6. A honlapon alkalmazott sütik

6.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

6.2. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

6.3. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése.Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk.

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Tartalom

 

I. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA.. 3

II. A SZABÁLYZAT IDŐBELI, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA.. 3

III. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA, ADATKEZELÉSI ALAPELVEI. 3

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK.. 4

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE.. 6

VI. AZ ADATKEZELŐ ADATAI. 6

VII. AZ ADATKEZELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA.. 7

VIII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA.. 8

IX. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS. 8

X. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI  9

XI. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG    10

XII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG.. 11

XIII. ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA.. 11

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.. 12

 

 

 


 

I. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyéni Vállalkozó tevékenysége során megvalósuló adatkezelések részletes szabályait, az adatkezelések során biztosítsa a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága alkotmányos elveinek, továbbá az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

 

II. A SZABÁLYZAT IDŐBELI, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

II.1. Jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától további rendelkezésig, illetve visszavonásig hatályos.

 

II.2. Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed

az Adatkezelőre,

mindazon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá

 azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

Az Adatkezelő alapvetően azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

 a számukra elérhető módon – pl. elektronikus úton, az iroda@lajosiagrar.hu, mgszov1@gyozelem.hu, csepati@gmail.com e-mail címre küldött adataikkal, telefonon, vagy személyesen ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,

az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték;

 ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

az Adatkezelő Munkatársai;

az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, illetve egyéb munkavállalói.

 

II.3. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre és adatra függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Kiterjed minden kezelt, az érintettre vonatkozó személyazonosító adatra.

 

III. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA, ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

III.1. Jelen Szabályzat jogszabályi alapját az alábbi jogszabályok képezik:

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény (a továbbiakban: Infotv.),

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet),

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL . törvény

 

III.2. Az Adatkezelő tevékenysége során tiszteletben tartja az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt alábbi alapelveket:

a) az adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés – annak céljai szempontjából – megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);

d) a kezelt adatok pontos és szükség esetén naprakész; és minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);

e) az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő az alábbi fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben.

a) személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

b) különleges adat:

ba) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

bb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

c) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

d) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

f) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

g) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

i) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

j) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

k) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

l) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

m) személyesadat-nyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

n) adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

o) irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja;

p) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

q) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

r) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

s) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

t) adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

u) adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

V.1. Az Adatkezelő munkatársa személyes adatot kizárólag a tevékenységi körébe tartozó tevékenység végzése során, az ahhoz szükséges mértékben, meghatározott feladatai teljesítése céljából a jogszabályi előírások és a jelen Szabályzat szerint kezelhet.

 

V.2. Személyes adat a hatályos reklámtörvény rendelkezései szerint későbbi reklám és/vagy promóció céljára, valamint piackutatási célokra nem kerül felhasználásra.

 

V.3. A személyazonosító adat kezelésének célja:

a)      mezőgazdasági adatszolgáltatási, ellenőrzési és adminisztrációs kötelezettségeinek teljeskörű ügyintézése, továbbá

b)      az agrártámogatások legoptimálisabb formában való lehívásával kapcsolatos tanácsadás nyújtása.

E pont a)-b) pontjaiban meghatározott célokból csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok, illetve a különleges adatok kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e céloknak.

V.4. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat tevékenysége körében – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – statisztikai célra felhasználhatja, e célból adatot szolgáltathat.

V.5. Adatkezelő hírlevél megküldésével kapcsolatos tevékenységet nem folytat, promóciókról, aktuális akciókról az érintettet a megadott elérhetőségein nem keresi.

VI. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

 

VII. AZ ADATKEZELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

VII.1. Az Adatkezelő érdekkörében felmerülő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását az Adatkezelő végzi.

 

VII.2. Az Adatkezelő

a) meghatározza a szervezeten kívüli személy vagy szerv által elvégzendő adatfeldolgozási feladatok időpontját;

b) ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az informatikát érintő nyilvántartásokat;

c) Munkatárs foglalkoztatása esetén engedélyezi a Munkatárs munkakör ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokhoz való hozzáférési jogosultságot;

 

VII.3. A Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott, adatgazdának minősül jelen Szabályzat alapján. Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését kizárólag a hozzáférésre jogosult adatgazda, vagy az Adatkezelő, vagy az általa e feladattal megbízott Munkatárs végezheti el. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó Munkatársnak megfelelően dokumentálnia kell.

 

VII.4. A Munkatárs feladatai:

a) az adat- és titokvédelmi előírások maradéktalan érvényesülésének biztosítása;

b) a szükséges adatok biztosítása a Partnerek részére a feladatellátásához szükséges mértékben;

c) az adatok biztosítása a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára, amennyiben azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;

d)az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázatának csökkentése érdekében az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elvesztéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;

e)köteles védeni a tudomására jutott személyes adatokat és személyiségi jogokat.

 

VII.5. Az adatkezelés az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján lehet. Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát

a)az önkéntességet,

b)a határozottságot (egyértelműséget) és

c) a tájékozottságot is teljesíti.

 

A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, azaz a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 

VIII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama minden egyes adatkezelési tevékenység esetében

a) a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

 bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

d) azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

e) Panaszkezelés és fogyasztóvédelmi ügyek esetében 5 (öt) év.

f) Adatkezelő az érintett adatkezelési engedélyének visszavonása, törlési kérelem, törlési döntés esetén annak kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül törli az adatokat.

 

IX. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

IX.1. Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

 

IX.2. Amennyiben az Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partnernek az alábbi szabályokat kell betartani és betartatni:

a) Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

b) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

d) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

e) az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

f) Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

g) Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

h) Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

 

IX.3. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

 

IX.4. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult.

 

X. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

X.1. Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és az adatokba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy annak során az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.

 

X.2. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül köteles írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatásnak ki kell terjednie

az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira,

az adatkezelés céljára, jogalapjára,

az adatkezelés időtartamára,

arra, hogy az adatkezelés során kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

 

X.3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő 2 (kettő) munkanapon belül, személyes jelenlét esetén a helyszínen azonnal helyesbíteni köteles.

 

X.4. Az érintett indokolási kötelezettség nélkül kérheti kezelt adatai törlését. Az adatkezelő 2 (kettő) munkanapon belül köteles eleget tenni az adattörlés iránti kérelemnek.

 

X.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

a személyes adatok kezelése, illetve továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

X.6. Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az Egyéni Vállalkozó fentiekben megadott elérhetőségein, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

 

X.7. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

X.8. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

X.9. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen.

 

X.10. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 (három) napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

X.11. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

X.12. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

XI. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

XI.1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.

 

XI.2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

 

XI.3. Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

XI.4. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

XI.5. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 a) A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről;

 b) Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről;

c) Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 

XI.6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

a) az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

 b) gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

 c) az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

d) a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

 

XII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

XII.1. Az adatkezelőt titoktartási kötelezettség terhel minden olyan adatot, tényt illetően, amely feladatainak ellátása során jutott tudomására. A titoktartási kötelezettség az adatkezelőt a vele fennálló munka-, megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyának megszűnése után is terheli.

 

XII.2. A titoktartási kötelezettség alól kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásbeli hozzájárulása esetén mentesül az adatkezelő.

 

XII.3. Az adatkezelő köteles adatot szolgáltatni abban az esetben, ha az érintett tevékenységével összefüggésben a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően érintett tevékenységét ellenőrzik.

.

XIII. ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

Amennyiben Egyéni Vállalkozó tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve tevékenysége során bármilyen értelemben vett kárt okozott, Egyéni Vállalkozó megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Egyéni Vállalkozó az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata papír alapon az Aranymag Iroda, Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport fentiekben megadott címén elérhető.

 

 

Kelt: Lajoskomárom, 2020. december 20.

 

 

Cookie (süti) kezelési szabályzat Részeletesen

Cookie-k használata a weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

Mi azok a  cookie-k( sütik)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A cookie-k típusai

  • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
  • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Milyen cookie-kat használunk és miért?

Az általunk használt cookie-k:

·            Cookie neve: _ga ; _gat; _gid
Cookie elhelyezője: Google Analytics
Cookie célja:
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
Cookie lejárata: Sütitől függően (munkamenet végéig, 1 perc; 24 óra; 90 nap; 2 év)

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.